Житло в гармонії з природою /// Lodging in harmony with nature

Проект на участь в конкурсі ділових та соціальних «зелених» проектів Green Awards Ukraine 2012Житло в гармонії з природою /// Lodging in harmony with nature

 

 

Company name: "Житло в гармонії з природою" www.ecobum.io.ua

 

Project website:

 

Category: Social project (Соціальний проект)

 

Company activity description: впровадження та популяризація доступних енергозберігаючих біопозитивних будівельних технологій (з використанням природних відновлювальних матеріалів) та автономних джерел енергії

 

Project description:

 

Мета проекту:

Впровадження та поширення будівельних технологій з використанням природних відновлювальних матеріалів

Організація життєвого простору на основі екологічно доцільних моделей і одночасно з цим економічно життєздатних

Нестандартний творчий підхід проекту полягає в популяризації будівництва з природних матеріалів через впровадження цих технологій у власних садибах.

Головною проблемою сучасної цивілізації є зведення енерговитратного матеріалоємного житла. Воно є «бомбою сповільненої дії». Тому екологічне житло здатне внести вагомий внесок до вирішення проблем, що стоять перед людством

Іноваційність проекту полягає у системному підході до організації життєвого простору та популяризації біопозитивного житла. Житла яке зцілює тіло й душу та навколишнє середовище.

 

///

Project goal:

The introduction and spread of  building technologies using natural renewable materials.

Organization of living space based on environmentally viable models and at the same time economically viable.

Custom creative project is to promote the construction of natural materials through the implementation of these technologies in their own dwellings.

The main problem of modern civilization is the construction of energy-efficient material-housing. It is a "time bomb." Therefore, ecological housing can make a significant contribution to solving the problems facing humanity.

Innovation of the project consists in  lies in system approach to the organization of vital space and popularization  biopositive  housing.

Housing that heals body, soul and the environment.

 

Uploaded by Федір Бондар.

 

Presentation:

 котеджі.pdf

 песнь.pdf

 проекту ecobum.ppt

 саманної справи.pdf

9слайд.jpg

 

СЛАЙД1

11. Найкращий «зелений» соціальний проект

Житло в гармонії з природою

(будівництво з природних матеріалів)

www.ecobum.io.ua

Найменування організації, компанії, особи, які є власниками/девелоперами проекту

Ініціатори проекту www.еcobum.io.ua

Контакти відповідальної особи в організації для оперативного вирішення питань, пов'язаних з Конкурсом  Федір Миколайович Бондар т.097-251-06-79

 

СЛАЙД2

Ініціатори проекту
Бондар Федір (м.Житомир)
Соколенко Сергій (м.Житомир)
Боженко Сергій (м.Радомишль)
Фадєєв Юрій (м.Київ)

Адреса реалізації проекту:

Планета Земля

Україна

www.ecobum.io.ua

www.саманстрой.net

 

Організації, залучені до реалізації проекту:

Громадська організація "РІДНА ЗЕМЛЯ“ м.Київ

Клуб органічного землеробства м.Радомишль

Термін реалізації проекту: Початок 2009р.

 

СЛАЙД3

 

Мета проекту

Впровадження та поширення будівельних технологій з використанням природних відновлювальних матеріалів. Популяризація організації простору займаного людьми, на основі екологічно доцільних моделей і одночасно з цим економічно життєздатних

Цілі:

  • створення спільного інформаційного простору;
  • вивчення вітчизняного та світового досвіду використання природних матеріалів в будівництві, технологічних досягнень в організації систем сталого розвитку; розвитку альтернативної енергетики, організації систем пермакультурного господарства;
  • розробка та впровадження на основі історичних знань та передових сучасних технологій, екосистем в будівельній галузі спрямованих на взаємодію з навколишнім середовищем, створення зв’язків між всіма компонентами природи, що оточують людину;
  • взаємодія з науково-дослідними, навчальними, державними та приватними установами, в напрямку розвитку екосистем сталого розвитку в будівництві;
  • взаємодія з суб’єктами будівельної галузі, підрядними організаціями, проектними інститутами, виробниками систем альтернативної енергетики, та іншими установами;
  • створити базу даних підприємств та організацій, які працюють в напрямку енергоефективних технологій, проектування та будівництва екологічних систем;
  • ініціювати організацію навчальних курсів з проектування та будівництва об’єктів з природних матеріалів;
  • ініціювати розробку технологічної та нормативної документації, щодо створення об’єктів будівництва з використанням природних матеріалів;
  • не зупинятися в розвитку

Види діяльності:

- інформаційно-консультативна діяльність з організації будівництва з використанням природних матеріалів, організація презентацій, семінарів, лекцій;

- організація будівництва житлових та господарських будівель з використанням природних матеріалів (саманні та глинобитні будівлі, будівлі з солом’яних блоків, дерев’яні);

- інші види діяльності, пов’язані з розвитком екосистем сталого розвитку

 

СЛАЙД4

 

Основні складнощі, що виникали при реалізації проекту по просуванню ідеї біопозитивного будівництва, були відсутність об'єктів збудованих з природних матеріалів та саме власного досвіду, тому на першому етапі стояло питання об'єднати свої знання і енергію для впровадження існуючих технологій будівництва з природних матеріалів у власних садибах.

 

Одночасно в період зведення будівель, відбувались екскурсії, семінари, проводилась толока за участю сусідів, родичів та друзів, що сприяло зміні їхньої свідомості в напрямку екологізації власного життєвого простору.

 

СЛАЙД5

 

Реалізація проекту

Створено Інтернет ресурси для висвітлення діяльності проекту

www.ecobum.io.ua – 2010р.

www.саманстрой.net – 2012р.

Розповсюдження інформаційних проектів:

-            Дом из самана. Философия и практика. Янто Єванс – головний редактор російськомовного видання Фадеєв Юрій м.Київ

-            Інформаційний диск “Саманная песня” Перелигін Сергій м.Харків

-            Енергоощадні котеджі: методика проектування будинків без газу / Ю.Б.Дудикевич м.Львів

-            та інші

Участь в фестивалях різного формату з виставками та майстер-класами

Проведення семінарів, майстер-класів та екскурсій на об'єктах біопозитивного  будівництва

 

СЛАЙД6

 

Проект за період свого існування привернув велику увагу дитячих, молодіжних та громадських організацій, наукових установ та навчальних закладів, органів влади Житомирського регіону, завдяки взаємодії з якими було реалізовано ряд інших соціальних проектів

 

СЛАЙД7

 

Філософія проекту – співпраця з природою

Фундаментом сучасної культури має стати така діяльність людини, яка буде спрямована не на підкорення природи а на гармонію з нею.

При будівництві та експлуатації будинку людина своєю життєдіяльністю повинна сприяти відновленню екології і гармонізації життєвого простору що її оточує.

Особливістю нашого проекту є саме організації простору займаного людьми, на основі екологічно доцільних моделей і одночасно з цим економічно життєздатних

 

СЛАЙД8

 

На даному етапі колективом розробляється проект організації саме такого простору “Автономна родова садиба” , як демонстраційного майданчику з впровадження доступних біопозитивних будівельних технологій та автономних джерел енергії, який об'єднує декілька запатентованих наукових розробок.

Однією з таких розробок є “Зведення пустотілих саманних стін за допомогою опалубки Вайсбурда”, автором якої є Боженко Сергій м.Радомишль.

До даного проекту приєдналась група з м.Львова , яку представляє к.т.н. Юрій Дудикевич, завдяки розробкам якого в даному проекті були реалізовані сонячні колектори для обігріву приміщень. (крайнє фото з права)

За ініціативи Юрія Дудикевича проект “Автономна родова садиба” спільно з Львівською групою, в цьому році прийняв участь у фестивалі в рамках проекту “Великий Карпатський Бренд” .

Початок тісної співпраці було ознаменовано спільним підйомом на вершину Говерла в день осіннього рівнодення. 

З цього моменту проект "Житло в гармонії з природою"  зробив перший крок від регіонального проекту до всеукраїнського.

 

СЛАЙД9

 

Список матеріалів які додаються до презентації:

-          Анотація до книги “Дом из самана.Философия и практика” / Янто Єванс, Майкл Дж.Смит, Линда Смайли - Київ, Рідна Земля, 2004

-          Анотація до інформаційного диску “Саманная песнь” / Перелигін Сергій - Харків, Посад 2009

-          Анотація до книги “Енергоощадні котеджі: методики проектування будинків без газу” / Ю.Б.Дудикевич. – Львів, Сполом, 2011

-          Матеріали які були надані для публікації “Саман – дешево и экологично” в журналі "Приватный дом" №3, март 2012

-          Флаєр “Житло в гармонії з природою” та “CаманCтрой”

-          Публікація громадської ініціативи випускників Житомирського будівельного технікуму «Біопозитивне будівництво сталого розвитку"

 

 

І

11. The best "green" social project

Lodging in harmony with nature

(building with natural materials)

www.ecobum.io.ua

Name of organizations, companies, individuals who are the owners / developers of the project

The initiators of the project www.ecobum.io.ua

Contact the person responsible for the organization of operational issues associated with the Competition

Fedir  Bondar t.097-251-06-79

ІІ

The initiators of the project

Bondar Theodore (Zhytomyr)

Sokolenko Sergey (Zhytomyr)

Bozhenko Sergey (Radomyshl)

Yuri Fadeev (Kiev)

Address of the project:

Earth

Ukraine

www.ecobum.io.ua

www.саманстрой.net

Organizations involved in the project:

NGO "Native land" in Kiev

Club organic farming m.Radomyshl

Project duration: Start 2009.

ІІІ

Aim of the project

The introduction and spread of building technologies using natural renewable materials. Popularization of space occupied by people from environmentally viable models and at the same time economically viable

Objectives:

creation of a common information space;

study of domestic and international experience in the use of natural materials in the construction, technological advances in the organization of systems of sustainable development, development of alternative energy systems organization permakulturnoho economy;

development and implementation based on historical knowledge and advanced modern technology ecosystem in the construction industry designed to interact with the environment, creating relationships between all components of nature that surround a person;

interaction with research, educational, governmental and private institutions in the development of ecosystem sustainability in construction;

interaction with the subjects of the construction industry, contractors, design institutes, manufacturers of alternative energy systems, and other institutions;

create a database of companies and organizations working in the direction of energy efficient technologies, design and construction of ecological systems;

initiate the training courses on the design and construction of natural materials;

initiate development of technological and regulatory documentation for creating construction projects using natural materials;

do not stop the development of

Activities:

- Information and advisory activities of construction using natural materials, organization of presentations, workshops and lectures;

- Organizing the construction of residential and commercial buildings using natural materials (adobe and adobe buildings and blocks of straw, wood);

- Other activities associated with the development of ecosystem sustainability

ІV

The main difficulties encountered in the implementation of the project to promote the idea biopositive construction, were lack of facilities built with natural materials and very personal experience, so the first stage was the question pool their knowledge and energy to implement existing construction technologies with natural materials own dwellings.

Simultaneously, during the construction of buildings, occurred tours, seminars, held Toloka with neighbors, relatives and friends that helped change their minds towards greening their own living space.

V

The project

Created by Internet resources for coverage of the project

www.ecobum.io.ua – 2010р.

www.саманстрой.net  – 2012р

Dissemination of information projects:

House of saman. Philosophy and practice. Yanto Yevans - chief editor of Russian edition Fadeyev Yuri Kiev

Information CD "Saman song" Perelygin Sergei Kharkov

Energy-efficient houses: a methodology of designing buildings without gas / Yu.B.Dudykevych Lviv

-          & Others

-          Participation in festivals in different formats from exhibitions and master classes

-          Conducting seminars, workshops and tours at the sites biopozytyvnoho construction

VI

Project for the period of its existence, has attracted much attention for children, youth and civil society organizations, research and educational institutions, authorities Zhytomyr region, due to the interaction which was implemented a number of other social projects

VII

The philosophy of the project - Cooperation with nature

The foundation of modern culture has become such human activities, which will be directed not to conquer nature but in harmony with it.

During the construction and operation of building man his vital functions to help restore ecological and harmonization of living space that surrounds it.

Another feature of the project is the organization of space is occupied by people from environmentally viable models and at the same time economically viable

VIII

At this stage, the team is working on a draft of such a space "Autonomous tribal house" as a demonstration site to introduce available biopozytyvnyh building technologies and autonomous energy sources, which integrates several proprietary research.

One such development is the "Summary hollow adobe walls using formwork Vaysburda", sponsored by the Bozhenko Sergei m.Radomyshl.

In this project joined a group of Lviv, which represents Ph.D. Yuri Dudykevych through which developments in this project have been implemented solar collectors for heating. (extreme right of the picture)

Initiated by George Dudykevych project "Autonomous tribal house" together with Lviv team, this year took part in the festival as part of the "Big Carpathian Brand."

Getting closer cooperation was marked by the rise to the top of the joint Hoverla in the autumnal equinox.

Since then, the project "Housing in harmony with nature" has taken the first step of a regional project to nationwide.

IX

List materials are added to the presentation:

-          Abstract from the book "House of samana.Fylosofyya and Practice" / Yanto Yevans Michael Dzh.Smyt, Linda Avatars - Kyiv, Mother Earth, 2004

-          Abstract information to disk "Samannaya Song"/ Perelygin Sergey - Kharkiv, position 2009

-          Abstract in a book "Energy Efficient cottages: methodology design houses without gas"/ Yu.B.Dudykevych. - Lions, Spolom, 2011

-          Materials that were provided for publication "Saman - cheap and harmless" in "Pryvatnыy home" № 3, March 2012

-          Flyer "Dwelling in harmony with nature" and "CamanCtroy"

-          Publication of public initiative Zhytomyr building college graduates "Biopozytyvne construction of sustainable development"Создан 09 мар 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Пустотелые саманные стены (опалубка Вайсбурда) Семінар Сорочинського ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! А ТЫ? Содружество Экологии Человека ЕКОМЇРЪ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ХатаБобрів - екологічне житло для кожного ! «Твереза Україна» http://www.privivok.net.ua Яндекс.Метрика